"கொடுக்க கொடுக்க குறைவது செல்வம் 
கொடுக்க கொடுக்க வளர்வது கல்வி"

Shri. T.J.GOVINDARAJAN B.A
Chairman

University Rank Holders

 • Jayasri E.H. ECE
  University Rank 46

  Reg. No.13410106016
 • Subha D. ECE
  University Rank 44

  Reg. No.13410106049
 • Prasad T.T. ECE
  University Rank 30

  Reg. No.13410106036